Monday, 27/09/2021 - 21:01|
TRANG CỔNG THÔNG TIN CHÍNH THỨC TRUNG TÂM GDTX - GDNN TỈNH BẮC KẠN
Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng  8  năm 2014

Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Liên kết website